เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 2 โรค ที่ไม่ต้องสร้างแต่เกิดขึ้นเองได้หากดูแลตัวเองไม่ดีพอ