การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ