สภาพภูมิอากาศของโลกเข้าสู่วิกฤติ นักวิทย์ฯ ช่วยคิดทำอะไร?