สกสค.เปิดให้ทุนหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล

ทุนการวิจัย

เขียนโดย Super User

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ. 2560

ประเภทสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
-ด้านสิ่งประดิษฐ์และสื่อโสตทัศนูปกรณ์
-ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
-สื่อสิ่งพิมพ์
ทั้งนี้ต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งประกวดและได้รับรางวัลมาก่อน

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
-ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
-หน่วยงานสถานศึกษา โรงเรียนทุกสังกัดซึ่งอยู่ห่างไกล
-นักเรียนทุกสังกัดซึ่งอยู่ห่างไกล

ระยะเวลาขอทุน
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา:https://blog.eduzones.com