รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การประมวลผลข้อมูลการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540