รายงานผลการศึกษาการประเมินผลเบื้องต้นมาตรฐานความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ในกรุงเทพมหานคร