การศึกษาปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมการใช้สิทธิผู้บริโภค" ประจำปี พ.ศ. 2554