แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่