รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง การศึกษาความต้องการจำเป็นต่อการพัฒนา สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

งานวิจัยที่เกี่ยวกับตามติดตามประเมินผล

เขียนโดย Super User

รายงานการศึกษาฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ( Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ความคาดหวัง ประเมินความต้องการจำเป็นและแนวทางใน การพัฒนาสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 จำนวน 247 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 1-13 จำนวน 13 คน และ 2) ข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 1-13

อ่านรายงานทั้งฉบับ