การปฏิรูประบบการศึกษาไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน: การปฏิรูปอาชีวศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวกับตามติดตามประเมินผล

เขียนโดย Super User

ปัญหา: “คุณภาพผู้จบอาชีวะยังไม่ตอบโจทย์ของสถานประกอบการ” สาเหตุ ผู้Œเรียน - ทักษะความพื้นฐานไม่ดีพอ ทรัพยากร – ขาดครู ครุภัณฑ์ และวัสดุฝึก

 

อ่านรายงานทั้งฉบับ