รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study : IS) เรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการทะเลาะวิวาท ของนักเรียนอาชีวศึกษาเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

งานวิจัยที่เกี่ยวกับตามติดตามประเมินผล

เขียนโดย Super User

การศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการทะเลาะวิวาทของนักเรียน อาชีวศึกษา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาสาเหตุและแนวทางใน การแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยแจกแบบสอบถามให้กับนักเรียน จำนวน 58 คน จากวิทยาลัย อาชีวศึกษา จำนวน 2 แห่ง

อ่านรายงานทั้งฉบับ