รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study : IS) เรื่อง การเสริมสร้างพลังอํานาจศูนย์เครือข่าย ครูภาษาไทยจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

งานวิจัยด้านการตรวจราชการ

เขียนโดย Super User

          การศึกษาการเสริมสร้างพลังอํานาจศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทยกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 2 เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการเสริมพลังอํานาจในการบริหารจัดการให้กับศูนย์ เครือข่ายครูภาษาไทยจังหวัด ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการของศูนย์ เครือข่ายครูภาษาไทยจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และ 2) เพื่อศึกษาการเสริมสร้างพลัง อํานาจศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทยจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประชากรที่ใช้ใน การศึกษา คือผู้เกี่ยวข้องในศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทยทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทย จังหวัดลพบุรี ศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทยจังหวัดสิงห์บุรี ศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทยจังหวัดอ่างทอง และศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทยจังหวัดชัยนาท

 

อ่านรายงานทั้งฉบับ