รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study : IS) เรื่อง การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการเสริมพลัง จากภาคประชาชน

งานวิจัยด้านการตรวจราชการ

เขียนโดย Super User

          การศึกษาในการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการเสริมพลังจากภาคประชาชนใน ด้านการกำหนดเชิงนโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา การพัฒนาความเข้มแข็งกรรมการสถานศึกษา และการติดตาม ประเมินผล รายงานผลในเชิงนโยบาย การบริหารและการปฏิบัติ ในลักษณะเครือข่ายการตรวจราชการ และเพือนำเสนอ แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการเสริมพลังจากภาคประชาชนมีส่วนร่วม มีข้อสรุปดังนี้

 

อ่านรายงานทั้งฉบับ