บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบและวิจัย

บุคลากรกลุ่มพัฒนาระบบและวิจัย

เขียนโดย จิราวรรณ
                        
  นางปิยศิริ วรธนาวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิจัย
 
 
 นางสาวจิราวรรณ พิเศษสกลกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   นายธนาวุฒิ ตรงนิตย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ