การจัดโครงสร้าง

การจัดโครงสร้าง

เขียนโดย จิราวรรณ

          ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ๘๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดโครงสร้างและการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานภายในเป็น ๕ กลุ่ม ๑ภารกิจ ดังนี้

           ๑. กลุ่มอำนวยการ

           ๒. กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

           ๓. กลุ่มติดตามและประเมินผล

           ๔. กลุ่มพัฒนาระบบและวิจัย

           ๕. กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับกลุ่มพัฒนาระบบและวิจัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

           ๑. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ  และการประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

           ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

           ๓. ดำเนินการพัฒนาระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

           ๔. ดำเนินการรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการและติดตามประเมินผล

           ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

           ๖. พัฒนานวัตกรรม ให้บริการทางวิชาการและให้คำปรึกษาแนะนำในการวิจัยด้านการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

           ๗. ดำเนินการหาความร่วมมือในการจัดหาทุนเพื่อนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

           ๘. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

           ๙. ปฏิบัติงานร่วมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย